תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי
1. תקנון אתר זה (להלן: "התקנון") חל על כל גולש, או משתמש, בשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר, חברת Univeli בע"מ (להלן: "המפעילה"), באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: Univeli.com (להלן: "האתר"), בין כמורה ובין כסטודנט (להלן: "מורה", "סטודנט" וביחד - "המשתמש"). המפעילה הינה יוצרת, מפתחת ומפעילת האתר.
2. השימוש באתר, תכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה להוראות באתר ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבות המשתמש לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכך, אל תעשה כל שימוש באתר.
3. תנאי תקנון זה, יחד עם התנאים הנוספים הספציפיים למורה, או לסטודנט, ככל שקיימים באתר, והתנאים הייחודיים לקורס מסוים, יוצרים את היחסיים החוזיים המחייבים בין המשתמש לבין המפעילה, לצורכי שימוש באתר.
4. המפעילה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולל כל הוראה המצויה באתר, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתינתן הודעה מוקדמת, באתר, של 5 ימי עסקים. השינוי יחול על תכנים שיועלו או רכישות שיתבצעו רק לאחר כניסת התקנון לתוקף.
5. האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית, להצגת קורס שנערך על ידי מורה, באחריותו המלאה.
6. למען הנוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה כמובן גם לנקבה.

השימוש באתר ועלותו
7. הסטודנט רוכש זכות שימוש לצפייה בקורס, אותו פרסם המורה, באתר, לזמן של 180 יום (אלא אם פורסמה תקופת שימוש אחרת ביחס לקורס ספציפי), בכפוף לתשלום, במסגרת האתר, של העלות הנקבעת על ידי המורה, ביחס לכל קורס (להלן: "התשלום").
8. כל תשלום שישלם הסטודנט עבור המורה, במסגרת האתר, לא יוצר כל אחריות ו/או חבות של המפעילה כלפי הסטודנט ביחס לקורס ובכלל זה תכניו. סמוך לאחר קבלת התשלום, באמצעות האתר, המפעילה תנפיק חשבונית מס/קבלה עבור הסטודנט.
9. המפעילה תהיה רשאית להציע לסטודנטים קופונים, הנחות ומבצעים שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10. השימוש שיעשה על ידי הסטודנט בתכנים המפורסמים באתר, הינו שימוש למטרות לימודיות ואישיות בלבד, לא מסחריות, עבורו בלבד.
11. המשתמש מתחייב שלא לפרסם באתר כל מידע שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם אחר ו/או לפרסם דברי הסתה, ו/או כל מידע בלתי אמין ו/או מטעה.
12. ידוע לסטודנט כי למורה הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתו והמחיר העדכני יחול על כל קורס שטרם נרכש, במועד השינוי, על ידי הסטודנט.
13. לצורך שיפור מתמיד במערך הקורסים, ידוע לסטודנט כי עליו ליתן משוב, בגין הקורס הנרכש. הסטודנט מודע לכך שהמשוב מהווה חלק אינטגרלי מהקורס והוא מחויב להשלימו. השלמת המשוב תהיה תנאי לחשיפת הסטודנט למכלול תכניו של הקורס.
14. המפעילה שומרת על זכותה להפסיק את הצגתו באתר של כל קורס, ו/או לחסום רכישתו באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
15. מבלי לגרוע מזכות המפעילה להפסיק הצגתו ו/או שווקו של כל קורס, למורה נתונה הזכות למחוק קורס, שנערך על ידו, מאתר המפעילה. אין בכך כדי לגרוע מזכותו של הסטודנט לצפות בקורס שנרכש על ידו טרם המחיקה, לתקופת השימוש שנותרה החל ממחיקת הקורס.
16. שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, ובכלל זה תקלה ברישום ו/או בקליטת אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.
17. המפעילה רשאית להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
18. האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת. האתר, וכל הכלול בו, מוצגים כפי שהם וללא התחייבות המפעילה לזמינותם.
19. המשתמש מתחייב שלא לגרום לעומסים בלתי סבירים על האתר ולא לשבש את פעילותו בכל דרך אחרת.
20. הפרת התחייבות המשתמש, כאמור בתקנון זה ו/או בכל דין, תקנה למפעילה את הזכות למנוע ממנו גישה לאתר, מעבר לכל זכות הנתונה לה לפי הדין ו/או הוראות תקנון זה.
21. לסטודנט קיימת הזכות לבטל רכישה של קורס ולקבל החזר כספי, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, בתנאי שלא צפה בתוכן שנרכש על ידו וזאת בתוך 14 יום ממועד הרכישה. לאחר מועד זה, לא יתאפשר ביטול רכישה וקבלת החזר. ההחזר יתבצע בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם. ידוע לסטודנט כי במסגרת האתר קיימים כלים דיגיטליים, המאפשרים בדיקה אם בוצעה צפיה בתכנים על ידי הסטודנט והוא מסכים כי הדבר יהווה ראיה מכריעה בענין זה.

התכנים באתר
22. המפעילה אינה אחראית, ואינה מביעה כל דעה, לגבי נכונותם או דיוקם של התכנים המתפרסמים על ידי המורה באתר.
23. כל התכנים הינם באחריותו המלאה של המורה אך אין הוא אחראי בגין השימוש הנעשה בהם על ידי התלמיד לאחר מכן, ושימוש בתכנים על ידי הסטודנט לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה כנגד המורה ו/או המפעילה.
24. המשתמש מסיר כל אחריות מהמפעילה, בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר, או שפורסמו על ידו באתר ו/או בכל הנוגע לשימושו באתר. ידוע למשתמש, כי בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא בכל נזק כלשהו שיגרם למשתמש, ישיר או עקיף, בגין השימוש באתר, על כל הכרוך בו, ובכלל זה נזק בשל אי יכולת להעלות תוכן לאתר ו/או לרכוש תוכן באמצעות האתר, זמינות קורסים, אמיתות קורסים, מהימנותם ו/או מידת דיוקם ו/או נזק שנגרם כתוצאה מתכנים שהוסרו מהאתר ו/או הופעלו דרכו.
25. המפעילה שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שהוא מהאתר והמשתמש מסיר כל אחריות מהמפעילה בגין הסרת תוכן, כאמור.
26. המפעילה אינה אחראית לתכני פרסומות שיכול ויופיעו באתר ו/או בכל הנוגע לקישורים לאתרים חיצוניים.

אבטחת מידע ופרטיות
27. במסגרת ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים, מרצונו החופשי, למסור מידע אישי, כמבוקש בפרטי ההרשמה. המשתמש יתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא והוא אחראי הבלעדי לשמירה עליהם. רק המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי בפרטים אלו לצורך השימוש באתר.
28. הזנת הפרטים האישיים על ידי המשתמש, מהווה הסכמה לשמירתם במאגרי המפעילה, כמו גם לשימוש שלה בפרטים אלו, על מנת לפנות למשתמש לשם רכישת שירותים ו/או תכנים נוספים ו/או אחרים, שיפור השירות, ייעול פעילות עסקית, תפעול ו/או פיתוח האתר, דוור ישיר שלה ו/או של כל גורם אחר.
29. המשתמש מתחייב לא למסור את פרטיו האישיים לאדם או גורם אחר. מסירת פרטים זו מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר.
30. המפעילה מיישמת מערכות לאבטחת מידע, ברם אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שהמשתמש ימסור למפעילה, דרך האתר ועל המשתמש לשקול את המידע שהוא מעביר לאתר. בשימוש באתר, המשתמש מוותר על כל טענה בגין פריצה ו/או תקלה ו/או חדירה בלתי מורשית לאתר ובלבד שהמפעילה נקטה אמצעים סבירים להגן על המידע המצוי בו.
31. התשלום בכרטיסי אשראי נעשה באופן מובטח ומוצפן, באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה בשיטות הצפנה חדישות, ובהתאם להנחיותיה.

קנין רוחני
32. כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר ובכלל זה העיצוב, קוד המקור, הקוד הבינארי, מידע טכני, נתונים וכל זכות קשורה, שייכים למפעילה, למעט זכויות היוצרים בתכני הקורסים, השייכים למורה.
33. הסטודנט אינו רשאי לשכפל, להפיץ מחדש, לערוך, לשדר, למכור, להשכיר, לשתף, או להעביר, כל ענין הנוגע לאתר ו/או תוכן מהאתר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המפעילה, או המורה, לפי ההקשר ובתנאים שיקבעו על ידם.
34. בהעלאת תכני הקורסים לאתר, מסכים המורה לכך שהמפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש בתוכן לצרכי השימוש באתר ובכלל זה לצרכי שיווק האתר.

הצהרת נגישות
35. אתר האינטרנט עומד , ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
36. באתר זה מופעל תפריט הנגשה של חברת "נגיש בקליק" הפועל באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.1 לרמה AA, ככל האפשר. השימוש בתפריט כפוף לתנאי השימוש של היצרן. לחיצה על כפתור הנגישות מאפשרת את פתיחת התפריט המכיל כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.
37. אפשרויות הנגישות בתפריט:
• התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע"י מקלדת 
• התאמה לקורא מסך - התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
• חסימת הבהובים - עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים 
• הגדלת פונט האתר ל-4 גדלים שונים
• התאמות ניגודיות - שינוי ניגודיות צבעי האתר
• התאמת האתר לעיוורי צבעים
• שינוי הפונט לקריא יותר
• הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
• הגדלת התצוגה לכ-200%
• הדגשת קישורים באתר
• הדגשת כותרות באתר
• הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
• הצהרת נגישות
• שליחת משוב נגישות
 38. אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות - בדף צור קשר.

סמכות שיפוט וישוב סכסוכים
39. על השימוש באתר ובכלל זה בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים מהשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל, ללא קשר למדינת המשתמש ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. תקופת ההתיישנות בכל הנוגע לכל תביעה הנובעת מהשימוש באתר, על כל הכרוך בכך, תהיה שנה אחת ממועד היווצרות העילה.
40. טרם נקיטת הליכים, הצדדים מתחייבים לנסות ולפתור את המחלוקת בדרכי שלום, ובכלל זה על ידי גישור, באמצעות מגשר שיבחר על ידי הצדדים במשותף, או כזה שימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בפניה של מי מהצדדים.
41. ספרי הנהלת חשבונות של האתר יחשבו כראיה לנכונותם.

יצירת קשר
42. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו, המצוי במאגרי המפעילה, ככל שקיים, ואף לבקש מהמפעילה, לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל המפעילה, בכתובת המייל info@univeli.com בכל תכתובת למפעילה יש לכלול את פרטי המשתמש המלאים לרבות, כתובת, e-mail , ומספר טלפון ליצירת קשר. המפעילה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. בכל מקרה של שאלה או בקשה, ניתן לפנות למפעילה, באמצעות המייל של המפעילה.
43. כתובת המייל שהזין המשתמש לאתר הינו כתובתו לצורך מסירת הודעות וכל הודעה שנשלחה על ידי המפעילה לכתובת המייל של המשתמש, ו/או הוצגה באזור האישי שלו, תחשב כמתקבלת בתוך 24 שעות ממועד שליחתה.